Veřejná zakázka: PD - Čerpací stanice Nebory, výtlačný řad do Zaguří a zásobní řad B

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 513
Systémové číslo: P16V00000036
Počátek běhu lhůt: 11.05.2016
Nabídku podat do: 25.05.2016 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - Čerpací stanice Nebory, výtlačný řad do Zaguří a zásobní řad B
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentaci pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude vyhotovena dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a příslušných prováděcích předpisů a technických norem a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V rámci předmětu plnění bude také zpracování či zajištění potřebných projektových podkladů (zaměření), zajištění a projednání PD se správci dotčených inženýrských sítí v obvodu stavby a s dotčenými orgány státní správy. Jedná se o provedení projektové dokumentace etapy „Čerpací stanice ČS1 Nebory, výtlačný řad V1 do VDJ Zaguří 2x100 m3 a zásobní řad B1, B2“ vycházející ze studie „Vodovod Třinec – Oldřichovice – Zaguří“. Projektová dokumentace bude řešit zásobení pitnou vodou prostřednictvím navržené „ČS1“ (čerpací stanice) umístěné u „VDJ“(vodojemu) Nebory, která bude čerpat vodu do nové „VDJ“ Oldřichovice – Zaguří
2 x 100 m3. Pitná voda bude čerpána navrženým výtlačným řadem „V1“ DN 100 v délce 2.300 m do „VDJ“ Zaguří o obsahu 2x100 m3. Dále bude na výtlačný řad V1 napojena menší osada rodinných domů novým řadem „B1“ DN 80 v délce 750 m a „B2“ DN 50 v délce 320 m. Z „VDJ“ Zaguří bude dále navržen zásobní řad „B“ DN 80 v délce 1.650 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna MěÚT
Jablunkovská 160
739 61 Třinec-Staré Město

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky