Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010009300


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Třinec
Identifiakční číslo:
00297313
Poštovní adresa:
Jablunkovská 160
Obec:
Třinec
PSČ:
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 558306183
K rukám:
Mgr. Vojtěch Kadlubiec
       
E-mail:
vojtech.kadlubiec@trinecko.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.trinecko.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Třinec
Kód NUTS CZ080 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem zakázky je rekonstrukce tělocvičny, klubovny a objektu šaten. V přízemí objektu šaten zůstanou zachovány funkční prostory – šatny, umývárny, sociální zařízení (nově pro tělesně postižené) a zubní ordinace (s novým sociálním zařízením). Hala tělocvičny bude mít nové vybavení a palubovou podlahu s novou hydroizolací (dnes problémy se zatékáním). Ze spojovacího krčku v přízemí bude vytvořen nový vstup do objektu klubovny (suchou nohou), výškový rozdíl podlah překlenut rampou. Zůstanou zachovány všechny ostatní funkční prostory – kabinety, společenská místnost, zasedací místnosti a sociální zařízení. Hala tělocvičny, klubovna, objekt šaten a objekt PZKO budou opatřeny novými plochými střechami. Ve všech objektech (mimo PZKO) dojde k rekonstrukci TZB a vnitřního zařízení a budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Dále pak budou vyměněny výplně otvorů.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
15 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45454100-5
 
Další předměty
45214200-2
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/07/2015 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
31/10/2015 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Výdaje na realizaci budou hrazeny z dotace ROP MS Moravskoslezsko , Prioritní osa: 3 Rozvoj měst, Oblast podpory: 3.2 Subregionální centra, Zaměření výzvy: Infrastruktura vzdělávání, volného času, občanská vybavenost, veřejná prostranství.
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 a prováděcího právního předpisu:
1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Zkvalitnění a rozšiřování volnočasového zázemí a podpora zdravého způsobu života, výstavba zařízení a ploch využitelných pro aktivity klubového, zájmového a spolkového typu pro aktivní trávení volného času.
2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Rekonstrukce z důvodu modernizace prostor tělocvičny.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
09/03/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh