Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010009294


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Třinec
Identifiakční číslo:
00297313
Poštovní adresa:
Jablunkovská 160
Obec:
Třinec
PSČ:
73961
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 558306183
K rukám:
Mgr. Vojtěch Kadlubiec
       
E-mail:
vojtech.kadlubiec@trinecko.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Rozšíření vodovodu Třinec – Nebory – Dušinec – křížení se silnicí I/11
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Třinec
Kód NUTS CZ080 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o stavbu vodovodní sítě v celkové délce 3948m, z toho 790 m DN 50, 2500 m DN 80 a 658 m DN 100. Napojena bude na přivaděč OOV DN 500 O Třinec – Tošanovice a zásobní řád DN 600 Třinec – Lyžbice – Terasa, kde bude umístěna vodovodní šachtice, ve které budou osazeny dva vodoměry a dochlorovací stanice. Z šachty bude veden zásobní řád DN 100 a DN 80, oba vodovodní řády budou křížit výhledovou komunikaci I/11a budou ukončeny v místních příjezdových komunikacích před státní silnicí. Vodovodní síť je vedena převážně v místních příjezdových komunikacích a částečně v soukromých pozemcích. Vodovod bude ukládán do rýh šířky cca 0,6 až 0,8 m, lože tloušťky 0,1 m. Zásyp bude v zeleném terénu proveden vykopanou zeminou, v komunikaci struskou.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
15 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
44161200-8
 
Další předměty
45231300-8
45232100-3
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/09/2015 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
31/01/2016 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Zásobování pitnou vodou v lokalitách s nedostatkem a špatnou kvalitou pitné vody.
2. Popis předmětu veřejné zakázky: Rozšíření vodovodu v místě Třinec – Nebory – Dušinec, která řeší zásobování pitnou vodou stávající a výhledové zástavby rodinných domů zásobované z vlastních studen a lokality související s výstavbou silnice I/11, kterou bude navržena trasa křížit a měla by proběhnout před realizací silnice.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Financování městem Třincem.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
09/03/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh